Uslovi upotrebe TTMarketing portala

Uslovi korišćenja TTMarketing usluga preduzeća Ana Mavrel Broz s.p., Kardeljeva 53, 2000 Maribor (u daljem Uslovi) su Uslovi poslovanja i usluga TTMarketing portala i njegovih funkcionalnih delova SMSX, VoIP i usluga oglašavanja.

Usluge koristite u skladu sa uputstvima i preporukama ponudjača usluga. U slučaju da se sa tim opštim uslovima, ili delom tih opštih uslova, ne slažete, pozivamo Vas da odmah prekinete sa daljim ogledanjem web sajta.

OPŠTI USLOVI upotrebe WEB SAJTA TTMarketing.org predstavljaju pravno važeči, obavezujuči i neopoziv sporazum izmedju ponudjača i korisnika WEB SAJTA TTMarketing.org .

POLITIKA PRIVATNOSTI WEB SAJTA TTMarketing.org sadrži opis načina zaštite, obrade i posredovanja ličnih podataka korisnika i članova WEB SAJTA TTMarketing.org, koji ih prosledjuju ponudniku usluga u okviru registracije ili upotrebe WEB SAJTA TTMarketing.org. WEB SAJT TTMarketing.org če sve podatke dobijene od korisnika brižno čuvati pred trečim ličima, i korističe ih samo za izbor adresa za slanje dozvoljenih sadržaja od strane primalaca, na način da naručilač oglasa ne vidi podatke primalača. Posrednik se obavezuje da podatke bez izričite saglasnosti primalaca neče nikada posredovati trećim licima osim partnerskim, firmama ćerkama i franšiznim partnerima koji nude TT usluge u istom sistemu . .

Korisnik TTMarketing.org WEB SAJTA može biti primalac, oglašivač ili posrednik pri prodaji usluga TTMarketing.org.

Primalac se slaže sa primanjem platljivih marketinških sadržaja u okviru sopstvenog izbora broja i tehnologije. Primalac može da menja broj i tip željenih dolazečih poruka, ili da potpuno otkaže primanje poruka na WEB SAJTU u svojoj “kancelariji”. Primalac nema nikakve skrivene troškove u vezi primanja poruka, osim mogučih troškova prenosa podataka kod sadržaja koji zahtevaju prenos podataka, ili ako je korisnik na ograničenom pristupu do interneta uz plačanje. Primalac može da se registruje samo jednom, i to sa svojom e-mail adresom i konkretnim brojem mobilnog telefona. Računi kod kojih se pojavi telefonski broj, ili elektronska adresa, koji su več koriščeni u sistemu, se automatski brišu, a takodje i svi naredni. U slučaju pogrešnog unosa ili drugih problema, na raspolaganju Vam je 'podrška'.

U slučaju višestruke registracije, obmana sa unosom podataka, ili drugih nepravilnosti, pogrešnog unosa podataka na profilu korisnika, TTMarketing.org korisniku nije dužan isplatiti provizije iz virtuelne blagajne korisnika, a po ustanovljavanju nepravilnostih mu onemogučava dalji pristup WEB SAJTU. Primalac nema pravo žalbe.

TTMarketing.org kod isplata od ukupno 100€ može da zahteva potvrdu identiteta primaoc;a. Isplata može da se izvrši samo na račun sa pravilnim imenom i adresom primaoca.

TTMarketing.org šalje poruke primaocu do dozvoljene dnevne količine u okviru trenutnih prodajnih akcija. TTMarketing.org nikada ne šalje više poruka primaocu od onog broja koji je primalac dozvolio.

Korisnik se slaže s primanjem besplatnih sistemskih poruka iz sistema TTMarketing.org sa podačima o dnevnoj i nedeljnoj zaradi kod svake promene stanja, a najviše jednom dnevno. Korisnik sa više od 20€ zaradjenog kredita može svoju zaradu da koristi za kupovine kod TTMarketing.org partnera, sa plačanjem preko mobilnog telefona ili računara, a na virtualnoj blagajni ponudjača usluga i proizvoda. Ponudjač istih mora biti opremljen sa nalepnicom na kojoj je ID broj i broj mobilnog telefona za potvrdu uplate.Korisnik sa više od 50 € zaradjenog kredita može da zahteva isplatu na svoj TRR ili drugi račun. Troškove transakcije pokriva primalac. Transakcije se vrše jednom mesečno, i to 5. u mesecu.

Primalac može da dobije proviziju (kredit) od primanja reklamnih poruka ili od prodaje reklamnog prostora oglašivačima. Primalac može da šalje pozive trećim licima i nagradjen je za njihove zarade sa 10% od njihove zarade, odnosno sa 5% od zarada njihovih preporučenih primalača(potomaka), 2.5% od zarada njihovih preporučenih potomaka, i tako dalje do 6. generačije.

Oglašivač može da unese svoju oglasnu poruku posle izbranih profila primalaca i izabranoj tehnologiji prenosa, a po plačenom predračunu može da počne sa kampanjom. Preduzeče Ana Mavrel Broz s.p. i WEB SAJT www.ttmarketing.org ne odgovaraju za sadržaj reklamne poruke, već je za sadržaj uvek potpuno odgovoran oglašivač.

Oglašivač može da ponudi svoje proizvode ostalim članovima za plaćanje iz blagajne i sa popustom. Potvrda o uspešnom plaćanju je SMS poruka na odredjeni mobilni telefon ponudjača.

Prodavac oglasnog prostora daje 25% nagrade od plaćene realizacije oglašivača posredniku koji je animirao dotičnu firmu za oglašavanje preko ovog sistema

Korisnik mora da zna da nijedan informacijski sistem nije potpuno i apsolutno pouzdan; ponudjač usluga ne mora da garantuje potpuno zadovoljstvo korisnika sa uslugama.

Moguće je takodje i gubljenje informacija, ili nepravilno delovanje usluga ili predmeta, a koje su posledica pogrešne upotrebe i neznanja korisnika.

Ponuđač usluga ne odgovara za štetu nastalu zbog tehničkih teškoća, do kojih može da dodje zbog grešaka u radu internet mreže, ili tehničke opreme. Isto tako ponudjač usluga ne odgovara za smetnje kod usluga koje su posledica ponašanja korisnika.

Ponudđč usluge ne može garantovati delovanja usluga u slučaju ispada internet mreže, nestanka električne energije, ili drugih tehničkih smetnji, a koje mogu privremeno da ometaju delovanje usluga, posebno u slučaju onemogućenog pristupa ponudjaču internetu.

© 2010 - Total Target Marketing